Не постои успешна економија во светот без сопствена евтина електрична енергија

Светските влади во времето на Ковид 19 се концентрираат во изнаоѓање на соодветни решенија за паметно искористување на ограничените расположиви финансиски средства, кои наместо да бидат пласирани во фирмите за отпуштање на вработените и пасивно надминување на овој период кога пазарите се губат и огромен број на фирми од сите дејности банкротираат, да се употребат во ангажман на што повеќе работници во изградба на енергетски проекти за обновлива енергија.